top of page

החזרי מס לשכירים

בהתאם להוראות מס הכנסה כל אדם אשר שילם, או נוכה ממנו, מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס המגיע ממנו לאותה שנה, זכאי להחזר מס.
בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה מתום שנת המס שבגינה שולם מס עודף.
את הבקשה להחזר מס יש להגיש בטופס 135 "דוח שנתי מקוצר לבקשת החזרי מס" בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

החזרי מס יכולים לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:
1. עבודה אצל יותר ממעסיק אחד בשנת מס ללא תיאום מס
2. עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס
3. קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה ועוד
4. שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה 
5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים
6. עובדים המגיעים להם הטבות ממס מסיבות שונות, לדוגמה: תואר אקדמי, תעודת שחרור, מקום מגורים.


למידע נוסף ראה מאמר בנושא - "החזרי מס לשכירים"

לאחר הגשת הבקשה להחזר מס, מס הכנסה מבצע תחשיב מס סופי.
לסכום החזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית.

מומלץ להיעזר ברואה חשבון עבור הגשת הדוח להחזר מס היות וחישוב לא נכון או אי מילוי הפרטים בצורה נכונה ומדויקת עלולים לגרור דרישה לתשלום מס.

לייעוץ ומידע נוסף צרו קשר.

דורין ראובן משרד רואה חשבון בפתח תקוה
 

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page