top of page

עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו עוסק החייב בגביית מע"מ עבור הכנסותיו,

מנגד, רשאי העוסק מורשה לקזז מס תשומות עבור הוצאותיו לצרכי העסק.

עד למחזור הכנסות שנתי של 99,003 ש"ח מהעסק, נכון לשנת 2018, ניתן להרשם במע"מ כעוסק פטור (פטור ממע"מ) ובלבד שאינך נכלל במקצועות שאינם יכולים להרשם כעוסק פטור.

מהם חובות הדיווח והתשלום של עוסק מורשה?

1. מע"מ

עוסק מורשה חייב במע"מ על הכנסותיו ובמקביל רשאי לקזז את סכום המע"מ ששילם בגין הוצאותיו לצרכי העסק.

שיעור המע"מ, נכון לשנת 2018, עומד על 17%.

הדיווח למע"מ, בהתאם לסעיף 67 לחוק מע"מ, לגבי עוסק שמחזור הכנסותיו אינו עולה על 1,490,000 ש"ח תהיה כל חודשיים, עוסק שמחזור הכנסותיו עולה על הסכום כאמור יהיה חייב בדיווח כל חודש.

הדיווח למע"מ נעשה בכל ה15 לחודש, לחודש שקדם לו.

2. מס הכנסה

דוח שנתי

עוסק מורשה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, הגשת הדוח היא עד תאריך 30.4 לשנה שחלפה. 

דוח שנתי הוא דוח המפרט את כל ההכנסות שהיו לאדם ולבן\בת הזוג בשנת המס.

הדוח השנתי של עוסק מורשה יכלול דוח רווח והפסד של העסק המפרט את הכנסות העסק בניכוי הוצאות העסק.

שנת מס היא שנה קלנדרית, המתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12.

דוחות לשנת המס 2017- הוארכו מועדי ההגשה וניתן להגיש עד תאריך 30.5.2018.

חבות במס

החבות במס חלה על הרווח של העסק (הכנסות פחות הוצאות) ומשתנה מאדם לאדם בהתאם לנקודות הזיכוי המגיעות לו.

בהתאם להערכת חבות המס השנתית, יש לדווח ולשלם מקדמות מס חודשיות.

לאחר הגשת הדוח השנתי, בהתאם לרווח שדווח, מבוצע לעוסק תחשיב מס בו נבדק כמה מס הוא צריך לשלם וכמה מס שילם בפועל, אם יצא ששילם מס ביתר יקבל העוסק החזר מס, אם יצא שהעוסק לא שילם מספיק מס, תשלח לו דרישה לתשלום המס.

ללוח עזר לחישוב מס הכנסה לשנת 2018,  לחץ כאן 

הצהרת הון

ברוב המקרים בשנה הראשונה לפתיחת התיק במס הכנסה נשלחת דרישה להגשת דוח הצהרת הון.

הצהרת ההון מפרטת את כל הנכסים וההתחייבויות שהיו לבני הזוג או לתא המשפחתי (ילדים מתחת לגיל 18) 

ליום 31.12.

למידע נוסף בעניין דוח הצהרת הון, לחץ כאן

אישור מניכוי מס במקור וניהול ספרים

בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), חובה על העוסק לנהל מערכת חשבונות בהתאם לסוג העסק ומחזור הכנסותיו.

על כל עוסק לקבל אישור פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים, לשם כך יש להגיש בקשה  בטופס 2542. 

את האישורים יש לדאוג לחדש מידי שנה.

אי ניהול מערכת חשבונות תקינה בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), עלול לגרום לשלילת האישורים.

אישור ניכוי מס במקור חלקי או לא בתוקף יגרור ניכוי מס במקור מצד לקוחות העוסק.

3. ביטוח לאומי

עוסק מורשה שעונה להגדרת עצמאי בביטוח הלאומי חייב בתשלומי ביטוח לאומי, בהתאם לגובה הכנסותיו.

בהתאם לחוק ביטוח לאומי, עצמאי הוא מי שעונה על תנאי אחד מהתנאים הבאים:

 1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות

 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק, 4,953 ש"ח נכון לשנת 2018.

 3. עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית הממוצעת שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק, 1,486 ש"ח נכון לשנת 2018.

שיעורי דמי ביטוח לאומי לעצמאים:

עד הכנסה של 60% מהשכר הממוצע (5,944 ש"ח, נכון לשנת 2018):

שיעור מופחת - 5.97% 

מהכנסה מעל 60% מהשכר הממוצע (5,944 ש"ח, נכון לשנת 2018) ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח לאומי (43,370 ש"ח ) :

שיעור מלא - 17.83%

התשלום לביטוח לאומי מתבצע באופן שוטף כל חודש בצורת מקדמות, לאחר הגשת הדוח השנתי, בהתאם לרווח שדווח, מבוצע לעוסק תחשיב בו נבדק כמה ביטוח לאומי הוא צריך לשלם וכמה ביטוח לאומי שילם בפועל, אם יצא ששילם ביתר יקבל העוסק החזר, אם יצא שהעוסק לא שילם מספיק דמי ביטוח לאומי, תשלח לו דרישה לתשלום.

מחלק ההכנסה שעד 60%

4. פנסיה חובה לעצמאים

החל מתאריך 1.1.2017, חל חוק פנסיה חובה לעצמאים.

החוק חל על כל סוגי העוסקים לרבות עוסקים פטורים.

ההפרשה לפנסיה לעצמאים מחושבת בצורה הבאה:

1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, עצמאי יחויב בהפרשה בשיעור של 4.5% לפנסיה.

2. מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, עצמאי יחויב בהפרשה בשיעור של                  12.55% לפנסיה.

מעל השכר הממוצע במשק אין חובת הפקדה לפנסיה.

למידע נוסף בעניין פנסיה חובה לעצמאים לחץ כאן

אני דורין רואת חשבון, מלווה עוסקים מורשים , אשמח ללוות גם אתכם:

 1. פתיחת תיק עוסק מורשה ברשויות - מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

 2. דיווחים ותשלומים שוטפים למוסדות

 3. הנהלת חשבונות שוטפת

 4. הפקה וניתוח דוח רווח והפסד לעוסק

 5. הגשת דוח שנתי למס הכנסה

 6. הגשת דוח הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה

 7. אישור פטור מניכוי מס במקור וניהול ספרים

 8. ייצוג שוטף מול הרשויות

מאמר זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי,

לשאלות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר.

צור קשר

 • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page