top of page

קרן השתלמות והחיסכון במס

קרן השתלמות מהווה כלי מצוין לחיסכון במס!

קרן השתלמות הנה תכנית חיסכון, המנוהלת בקופת גמל, ומשמשת כאפיק השקעה לטווח בינוני (6 שנים).

​המדינה מעודדת אפיקי חיסכון על מנת להגדיל את הביטחון הכלכלי ועל מנת להוריד את נטל האזרחים בשנות הפנסיה,

לכן היא מעודדת לחיסכון על ידי הטבות במס.

הפקדות כספים לקרן השתלמות מקנות הטבות במס ובנוסף הרווחים שנצברו בקרן, בעת משיכתם, יהיו פטורים ממס.

ניתן למשוך את הכספים שהופקדו, לכל מטרה, לאחר 6 שנים.

קרן השתלמות לשכירים

מעסיק אינו מחויב על פי חוק להפריש כספים לקרן השתלמות למעט עובדים בהסכמים קיבוציים להם צווי הרחבה המחייבים את המעסיק להפריש לקרן השתלמות.

עובד יכול לדרוש מהמעסיק קרן השתלמות אך המעסיק אינו מחויב לכך.

הפקדות המעסיק לקרן השתלמות יהיו בשיעור של 7.5% מהשכר ברוטו וזאת עד לתקרת שכר חודשי בסך של

15,712 ש"ח, נכון לשנת 2017,

הפקדות העובד לקרן יהיו בשיעור של 2.5% מהשכר ברוטו.

לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשוני ניתן יהיה למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות בפטור ממס לרבות הרווחים שנצברו בקרן.

ניתן להפריש לקרן כספים גם מעל התקרה הקבועה אך על כספים אלו לא יחול הפטור ממס.

קרן השתלמות איננה אפיק פנסיוני ואינה יכולה להחליף את חובת ההפרשות לקרן פנסיה.

קרן השתלמות לעצמאים

עצמאי אינו חייב בהפרשות כספים לקרן השתלמות אך הפקדת הכספים נותנת יתרון בהטבות מס.

הפקדות הכספים לקרן השתלמות יכולות להתבצע מידי חודש או אחת לשנה (את כל הסכום), כל עוד ההפקדה בוצעה בתוך שנת המס.

עצמאי יהנה מהטבת מס עבור קרן ההשתלמות בשיעור של 4.5% מסך הכנסתו החייבת ועד לתקרה בסך של

11,700 ש"ח לשנה, ההפקדות לקרן יוכרו כהוצאות מוכרות למס הכנסה.

תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2017, עומדת

על סך של 18,240 ש"ח, מעבר לסכום זה יחול מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח.

מתי ניתן למשוך את הכספים מהקרן

ניתן למשוך את הכספים מקרן השתלמות בפטור ממס, במקרים הבאים:

  1. לאחר 3 שנים - במידה והעובד הגיע לגיל פרישה מעבודה 

  2. לאחר 3 שנים - למטרת השתלמות או לימודים

  3. לאחר 6 שנים בכל גיל ולכל מטרה 

משיכת הכספים שלא במקרים שתוארו לעיל, תהיה חייבת במס לפי דרגת שיעור המס החל על הכנסות העצמאי\שכיר לאותה שנה והרווחים הצבורים בקרן יחויבו במס בשיעור של 25%.

מאמר זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי,

לשאלות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר.

דורין ראובן משרד רואה חשבון בפתח תקוה.

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page