top of page

החזרי מס לשכירים

ישנם הרבה שכירים במשק אשר זכאים להחזר מס ואינם מנצלים זכות זו.

בהתאם להוראות מס הכנסה כל אדם אשר שילם, או נוכה ממנו, מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס המגיע ממנו לאותה שנה, זכאי להחזר מס.

בקשה להחזר מס הכנסה ניתן להגיש אחורה עד 6 שנים מתום שנת המס שבגינה שולם מס עודף.

את הבקשה להחזר מס יש להגיש בטופס 135 "דוח שנתי מקוצר לבקשת החזרי מס" בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים,

לדוגמה: 

  • טפסי 106 מכל מקומות העבודה שעבדת בשנת המס.

  • אישור על תשלום מהמוסד לביטוח לאומי

  • צילום תעודת זהות + ספח

  • אישור תשלומים לקופות גמל\לקצבה\לביטוח חיים

החזרי מס יכולים לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

1. עבודה אצל יותר ממעסיק אחד בשנת מס ללא תיאום מס - 

מס הכנסה מבצע תחשיב מס לשנה מלאה, קלנדרית, המתחילה ב1 בינואר ומסתיימת ב31 בדצמבר.

עבודה אצל יותר ממעסיק אחד בשנה, ללא תיאום מס מראש, עלולה לגרום לתשלום מס ביתר לכן רצוי לבדוק את הזכאות להחזר מס.


2. עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס - 

חישוב השכר אצל המעסיק נעשה ברמה החודשית, להבדיל ממס הכנסה שם ההכנסה מחושבת לשנה מלאה (1 בינואר עד 31 בדצמבר).

לכן עלולים להיות פערים בין המס ששולם בפועל לבין מס שהיה צריך לשלם על פי פקודת מס הכנסה.


3. קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי -

תקבולים כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה ועוד.

אם קיבלתם במהלך שנת מס תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, ייתכן והנכם זכאים להחזר מס.


4. שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה -

יש לבדוק האם כל נקודות הזיכוי בתלוש מעודכנות בהתאם למצב המשפחתי, לרבות עדכון ילדים

ראה מאמר בנושא: נקודות זיכוי במס להורים

שימו לב ניתן לדרוש החזר מס עד 6 שנים אחורה לכן מומלץ לבדוק תלושים אחורה האם המצב המשפחתי מעודכן.


5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים -

אם שילמתם באופן פרטי\עצמאי כספים לקופת גמל, לקצבה או לביטוח חיים, ייתכן והנכם זכאים להחזר מס.​

6. תואר אקדמי-

אם ברשותך תואר אקדמי ונקודות הזיכוי בגין התואר אינן מעודכנות בתלוש השכר, ייתכן והנך זכאי להחזר מס.

7. הקלות נוספות במס-

כאשר לאדם מגיעות הטבות ממס מסיבות שונות (לדוגמה: מקום מגורים, תרומות, שחרור מהצבא ועוד),

ייתכן והנך זכאי להחזר מס.

לאחר הגשת הבקשה להחזר מס, מס הכנסה מבצע תחשיב מס סופי ומשווה אותו לסכום ששולם בפועל, ההפרש הוא ההחזר המגיע לעוסק.

לסכום ההחזר מתווספים ריבית והפרשי הצמדה.

מומלץ להיעזר בעזרה מקצועית עבור הגשת הדוח להחזר מס היות וחישוב לא נכון או אי מילוי הפרטים בצורה נכונה ומדויקת עלולים לגרום לדרישה לתשלום מס.

מאמר זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי,

לשאלות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר.

דורין ראובן משרד רואה חשבון בפתח תקוה.

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך:

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page